Author Archives: nerikearkitektur

ENTREPRENADFORMER


Beroende på hur mycket beställaren vill utforma och påverka i detalj väljer man olika former för entreprenaden. Valet av entreprenadform påverkar i hög grad arktitektens arbete, vad gäller både  möjlighet till påverkan och själva arbetsmetoden. Delad entreprenad Vid en delad entreprenad upphandlar beställaren de olika delarna (byggnadsentreprenad, VVS+entreprenad, elentreprenad etc.)var och en för sig. Byggherren har avtal direkt med såvål projektörerna som de enskilda entreprenörerna. Entreprenörerna är sidoentreprenerörer  i förhållande till varandra. Beställaren har samordningsansvaret och svarar för projekteringen. Denna […]

Vad är boyta? vad är biyta?


För en fullständig redogörelse av areabegreppen och deras tillämpning, se SS 21054:2009. Nedan följer en sammanfattning. Byggnadsarea (BYA) utgörs av den area byggnaden upptar på marken och projektionen av de byggnadsdelar som påverkar användbarheten av underliggande mark. Öppenarea (OPA) utgörs av helt eller delvis öppna areor inrättade för vistelse eller förvaring i anslutning till en byggnad. Öppenarean begränsas av omslutande byggnadsdelars utsida eller annan för mätvärdhet angiven begränsning. Bruttoarea (BTA) är de mätvärda delar av våningsplan, begränsad av omslutande byggnadsdelars […]

Olika grundläggningstyper – ritningar


Platta på mark Ventilerad krypgrund   Grundmur (äldre typ) Prylplint   Markspett Grundläggningsmetoder Grundlagd med: Byggnad 1 – stödpålar till fast botten (palkran) Byggnad 2 – plintar/grävpålar till fast botten Byggnad 3 – grundmurar på berg Byggnad 4 – lastfördelande grundsulor eller hel grundplatta Byggnad 5 – svävande pålar, där lerans adhesionskrafter mot pålens mantelyta bär byggnadens tyngd (pålkran) Byggnad 6 – kompensationsgrundläggning, där bortgrävt material ersätts med ett lättare. Det bortgrävda materialets tyngd motsvarar byggnadens.  

Hur ska huset placeras?


Inventering och efterföljande analys av ett landskap kan ge underlag för att bedöma hur en husplacering kan göras. Det finns flera delar att beakta för att få en så god placering som möjligt. Hänsyn till stads- och landskapsbilden Det finns flera aspekter att ta hänsyn till när ett landskap ska förändras till att bättre passa vissa behov. När det gäller det estetiska, karaktärsmässiga och rumsliga regleras det idag i huvudsak genom plan- och bygglagen och i miljöbalken. Vad det gäller […]

Vem äger ritningen?


Upphovsrättslagen (URL) skyddar konstnärliga och litterära verk mot efterbildning, olovlig användning och kränkande ändringar. För upphovsrättsligt skydd fordras att verket uppnått en viss särprägel och originalitet, så kallad verkshöjd. En bedömning av verkshöjd baserar sig på granskning av verkets särprägel och originalitet, inte dess eventuella kvalitet. En bok behöver inte vara allmänt accepterad som en ”god bok” för att vara upphovsrättsligt skyddad som litterärt verk. Verkshöjd innebär därför inte någon konstnärlig värdering. Den grundläggande innebörden av URL är att den […]

Arkitektuppdrag – ABK09 – Vilka moment ingår?


Här följer en mer detaljerad beskrivning av ett uppdrags olika moment. Projekt kan vara olika upplagda och vissa delar kan ibland uteslutas. En arkitekt kan ibland behöva hjälpa beställaren att lägga upp projektet, exempelvis tydligt redovisa hur det kan upphandlas. Särskilt gäller detta om det är förstagångsbeställare. Förutsättningar Anbud. Ett anbud är ett ensidigt erbjudande om att åta sig förpliktelser enligt definierade krav. Har kunden preciserat uppdraget i en anbudsförfrågan så gäller den. Om kunden inte har gjort en precisering […]

Hur ska bygglovsritningar se ut?


Rekommendationerna för utformningen av bygglovshandlingar skiljer sig mellan olika kommuner. l grund och botten är det samma lagstiftning som reglerar bygglovshanteringen, men kommunerna tolkar lagen olika. För att få fram mer likartade rekommendationer finns samarbeten mellan kommuner, t.ex. Bygglovsalliansen, ett samarbete mellan ett antal kommuner i Mellansverige. De flesta kommuner har rekommendationer för utformningen av bygglovshandlingar på sin hemsida. Dessa rekommendationer är främst riktade till privatpersoner som ska bygga om eller till sitt hus. För större projekt finns ofta inte några föreskrifter och de rekommendationer […]

Hur inventerar man landskap?


En inventering av ett landskap kan göras av olika anledningar och i olika syften. Därför skiljer sig också metoderna. Skalan för undersökningen påverkar också resultatet. Följande generella uppställning ska ses som en av många möjliga metoder. Uppställningen är medvetet öppen för möjlighet att fylla i. Avsnittet avslutas med referenser till mer specifika metoder. 1. Ta reda på det som ska undersökas. Att inventera ett landskap kan vara en tidskrävande aktivitet. Därför är det viktigt att vara väl förberedd och se till […]

Kontrollplan – Hur gör man en?


Jag får ofta mail från person som vill att jag ska hjälpa till att ta fram ”en enkel kontrollplan” som de kan använda till sitt bygglov eller sin bygganmälan. Det är inte helt enkelt att förstå vad en kontrollplan är när man inte arbetat med en tidigare. Kontrollplanen är helt enkelt ett dokument som listar upp de kritiska momenten vid en byggnation eller anläggning, vilken kontroll som ska utföras på momentet, vem som utför kontrollen, något annat ska inte finnas […]

Tillgänglighet nybyggnation


Tillgänglighet för funktionsnedsatta vid nybyggnation av bostäder När nya bostäder byggs finns det flera olika lagar och förordningar att förhålla sig till och följa, vilket bland annat innebär att bostaden måste uppnå svensk standard. Därutöver har olika handikappsorganisationer ställt tillgänglighetskrav på att varje bostad ska vara tillgänglighetsanpassad för att både funktionsnedsatta och personer med normfungerande funktioner. Vad är det som behöver anpassas? När en anpassning av bostäder sker är det viktigt att den kommer kunna användas av både funktionsnedsatta som […]