Home » Kontrollansvarig » Hur blir man kontrollansvarig enligt nya PBL?

Hur blir man certifierad kontrollansvarig?

Enligt plan- och bygglagen ska den kontrollansvarige vara certifierad. Boverket har skrivit de regler som gäller för att bli certifierad kontrollansvarig. De finns i Boverkets föreskrift ”BFS 2011:14, KA4”. Se länken till höger. Om du vill bli certifierad kontrollansvarig ska du vända dig till något av de företag som utfärdar certifieringar.

DNV

Det Norske Veritas
Adress: Hemvärnsgatan 9
Postadress: 171 54 Solna
E-postadress: ppc.sweden@dnv.com
Telefonnummer: 08-587 940 00
Webbplats: www.detnorskeveritas.se

Kiwa Swedcert

Kiwa Swedcert
Adress: Campus Gräsvik 1
Postadress: 371 75 KARLSKRONA
E-postadress: bygg@kiwa.se
Telefonnummer: 0455-30 56 00
Webbplats: www.kiwa.se

SP Sitac

SP Sitac AB
Adress: Box 553
Postadress: 371 23 KARLSKRONA
E-postadress: info@sitac.se
Telefonnummer: 010-516 63 00
Webbplats: www.sitac.se

 

Det behövs många kontrollansvariga för att byggandet i Sverige ska fungera. En kontrollansvarig anlitas av en byggherre vid de flesta byggnads-, rivnings-, och markarbeten och hjälper byggherren att se till så att bygglagstiftningens krav uppfylls.

Den 2 maj 2011 ersattes den tidigare kvalitetsansvarig av kontrollansvarig. Alla kontrollansvariga ska vara certifierade, enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Det finns dock en övergångsperiod till den 1 januari 2013. Regeringen föreslår i prop. 2012/13:28 att övergångsperioden avseende kraven på kontrollansvariga förlängs till utgången av juni månad 2013. Möjligheten att anlita en person som inte är certifierad ska begränsas till fall där det finns synnerliga skäl, vilket innebär hårdare krav än de som gäller idag.

FLER MÅSTE CERTIFIERAS!

Hittills har 2 400 personer certifierat sig. Men för att det inte ska bli byggstopp krävs att många fler personer gör detta. Boverket uppmanar därför fler att certifiera sig. För att bli certifierad krävs teknisk utbildning, erfarenhet av praktiskt arbete inom byggområdet och lämplighet för uppgiften. En person som saknar formell teoretisk utbildning men i stället har lång praktisk erfarenhet har ändå möjlighet att bli certifierad.