Bygglovsritningar

Här hittar ni information om vad för krav kommunerna ställer på bygglovsritningar och vad du kan förvänta dig som kund av oss.

För det första så ska man i åtanke att alla kommuner, även om de jobbar med samma lagstiftning (PBL, PBF, BBR, EKS etc) ofta tolkar lagstiftningen olika och ställer olika krav på oss som arkitekter när vi tar fram bygglovsritningar och er som byggherrar. Så det finns inte någon lösning som är 100% säker att det inte kommer bli kompletteringar utan det beror lite på vilken bygglovshandläggare vi får i ärendet på kommunen och vad de vill kunna utläsa av ritningarna.

Det här är oftare ett ”bekymmer” när det kommer till konstruktionsritningar än bygglovsritningar – men ändå viktigt att ta upp då det kan bli kompletteringar även för bygglovsritningar.

Vad är då bygglovsritningar?

I princip alla kommuner kräver in minst följande ritningar till bygglovsansökan:

• Ansökningsblankett (ifylld och underskriven av dig som fastighetsägare)
• Situationsplan upprättad på en aktuell nybyggnadskarta
• Planritningar
• Fasadritningar
• Sektionsritning

Gemensamt för alla bygglovsritningar är att de:

• Ritas i skala 1:100
• Innehåller information om vad som finns på ritningen, skala och skalstock samt nuvarande fastighetsbeteckning
• Gärna ha ett ritningsnummer och datum så att olika versioner kan skiljas från varandra
• Alla mått ska vara i meter, med en decimals noggrannhe

Situationsplan

Här behöver vi ha in rätt underlag från er som fastighetsägare / byggherre. Det lättaste är att ni kontaktar kommunen och frågar om de kräver nybyggnadskarta i ert fall eller om det räcker med en enklare nybyggnadskarta eller till och med tomtkarta. Det är tyvärr inget som vi kan svara på, men en avgörande faktor brukar vara om ni ligger inom detaljplan eller inte samt hur stor åtgärd ni ska utföra

Situationsplanen ska visa var du ska bygga, riva eller utföra din åtgärd. En situationsplan visar fastigheten, dess byggnader och omgivningen ovanifrån.

På situationsplanen så ska följande framgå:

 • befintliga och planerade markhöjder mot bland annat grannar och väg
 • Hur tillgängligheten för personer med nedsatt orienterings- och rörelseförmåga ordnas till samtliga byggnader.
 • Eventuella stödmurar och slänter.
 • Hur anslutningen mellan gata samt infart och tomt klaras.
 • Parkering
 • Vilka befintliga byggnader som ska bevaras och vilka som ska rivas.
 • Nybyggnaden eller tillbyggnadens alla yttermått.
 • Nybyggnadens avstånd till fastighetsgränsen (minst tre mått)
 • Plats för enskilt avlopp och enskild brunn (om utanför kommunalt VA)
 • Plats för utesvistelse (eller i markplaneringsritning)
 • Plats för avfallshantering (eller i markplaneringsritning)

Planritningar

En planritning ska innehålla:

 • Våningsplanets olika rum och vilka funktioner de har.
 • Väggtjocklekar ska framgå av ritningen, samt fönster, dörrar, trappor och hiss.
 • Var fast inredning är placerad. (köksinredning, tvättstuga, wc och dusch)
 • Möblering, så att det går att granska tillgängligheten och användbarhet.
 • Måttsättning (dörrar, fönster, passager och huvudmått på huset)
 • Bruttoarea och boarea för varje plan.
 • Var sektionerna är tagna. (ofta angivna som A-A eller B-B)

Sektionsritning

En sektionsritning är en genomskärning av byggnaden från sidan och ska innehålla:

 • Rumshöjder (avstånd mellan färdigt golv och undertak/innertak)
 • Färdig golvhöjd på byggnadens alla plan inklusive vind (FG)
 • Byggnadens olika höjder.
 • Bjälklagens placering (inklusive isolering)
 • Takvinklar
 • Hur byggnaden ansluter till marken. (visa lutning från grunden)

Fasadritningar

Fasadritningar ska visa:

 • Takvinklar
 • Fasadutformning (fönster, dörrar och skärmtak)
 • Blivande och befintlig marknivå fram till tomtgräns
 • Material och färgsättning.
 • Om du ska ändra marknivån ska du redovisa både befintlig (streckad) och blivande (heldragen) marklinje. Redovisningen ska sträcka still till fastighetsgränsen eller till den punkt där den nya marknivån möter den befintliga.
 • Man måste redovisa både befintliga och nya fasader när det gäller tillbyggnad/ändring. Måste vara tydligt vad som är tillkommande respektive befintligt.

Det här är alltså de krav som kommunerna oftast brukar komma med när det kommer till bygglovsritningar, dock kan det i vissa fall dyka upp andra krav som vi nämnde tidigare. Skulle ni ha några frågor eller funderingar så är det bara att maila eller ringa oss. Alla våra kontaktuppgifter finns under om oss.