Måste man ansöka om bygglov till solceller?


Sedan den 1 augusti 2018, då de förenklade bygglovsreglerna trädde i kraft, behöver du i regel inte ansöka om bygglov vid en solcellsinstallation.

Undantag finns dock, som bland annat innefattar solcellsinstallationer på platta tak samt installation av solcellstak, eller soltak.

I den har artikeln pratar vi mer om under vilka omständigheter ett bygglov krävs för solceller. Vi belyser även att ett nytt skatteavdrag som kan göra sig gällande vid solcellsinstallationer.

Tips: På HemSol kan du läsa mer om solceller och solpaneler. På webbsidan återfinns även en solcellskalkylator, som ger dig en träffsäker bild gällande om en solcellsinstallation kan vara lönsam för dig.

Följande krav ska vara uppfyllda för bygglovsbefrielse

 • Boverket har fastställt att följande regler måste vara uppfyllda för att en solcellsanläggning ska vara bygglovsbefriad.
 • Solcellsanläggningen ska monteras utanpå fasaden eller utanpå takets yttersta material.
 • Solcellerna måste följa byggnadens form och struktur.
 • Solcellsinstallationen får inte ske i ett område som är av riksintresse för totalförsvaret.
 • Om en detaljplan finns, vari det står angivet att inget bygglov för solceller krävs.

Det är dock en god idé att rådfråga kommunen gällande huruvida ett bygglov kommer att avkrävas eller inte.

Undantag i de förenklade bygglovsreglerna

Följande undantag existerar i Boverkets regler gällande i vilka fall en bygglovsansökan för solceller avkrävs. Du kan behöva ansöka om bygglov om:

 • Ditt hus har ett platt tak vilket medför att solcellsinstallationen påverkar husets form, då
 • solcellerna måste lutas mot solen.
 • Du har som avsikt att installera ett soltak, var i takintegrerade solceller återfinns.
 • Ditt hus är q-märkt.
 • Området detaljplan anger att ett bygglov krävs vid solcellsinstallationer.
 • Solcellsinstallationen påverkar brandskyddet.
 • Installationen medför att byggnaden måste förstärkas.
 • Ditt hus har mer än två våningar, och klassas därmed som en kontorsbyggnad.

Mer specifikt är enbostadshus nästan alltid bygglovsbefriade.
Även om ett bygglov inte krävs kan det vara en god idé att göra din kommun varse om att du planerar att installera solceller.

En anmälan till din kommuns byggnadsnämnd lämpar sig extra väl såvida din villa är belägen utanför ett detaljplanerat område, eller om solcellsinstallationen kan påverka brandskyddet eller villans bärande delar.

ROT-avdrag vid en solcellsinstallation

Du har inte rätt att göra ROT-avdrag för installationen av ditt solcellssystem såvida du bygger ett nytt hus, det vill säga om ditt småhus är befriat från fastighetsavgift. Din villa är befriad från fastighetsavgift under de fem första åren. Detta faktum kan påverka avkastningen såvida
du planerar att investera i fastigheter.

Politiker har dock planer på att införa ett grönt skatteprogram, som ska ge ett avdrag på 15 % för samtliga avgifter som kan härledas till solcellsinstallationen. Det gröna avdraget ska enligt Regeringen träda i kraft den 1 januari 2021, och den maximala ersättningen kommer att ligga
på 50 000 kronor årligen.

Det nuvarande ROT-avdraget motsvarar 9 % av totalkostnaden för hela solcellsinstallationen.

Är solceller en lönsam investering?

Enligt de beräkningar som Hemsol utfört kostar en normalstor solcellsanläggning för villa cirka 160 000 exklusive ROT-avdrag. Återbetalningstiden ligger enligt samma källa på cirka 10 till 15 år, och påverkas främst av anläggningens storlek samt solcellernas verkningsgrad.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *