Hur nära grannen kan man bygga?

Frågan om hur nära man får bygga grannens tomt dyker ofta upp och landskrona kommun har tittat närmare på vad som gäller:

Många människor har fortfarande uppfattningen att bygglagstiftningen säger att en
huvudbyggnad skall ligga 4,5 meter från tomtgräns. Detta grundar sig på en
bestämmelse i den fram till 1987 gällande byggnadsstadgan (BS), där det i 39 § stod:

”att byggnad, som ej sammanbygges eller kan förväntas komma att sammanbyggas
med byggnad på granntomt, icke må läggas på mindre avstånd från gränsen mot
denna än som motsvarar hälften av den för byggnaden tillåtna största höjden och ej
närmare gränsen än 4,5 meter”.

Motsvarande bestämmelse finns ej i plan- och bygglagen (PBL), i vilken i stället
förutsätts att i detaljplan tas in bestämmelser om placering av byggnad, om detta
anses lämpligt (5 kap 7 §).

Därutöver finns i 17 kap 4 §, en övergångsbestämmelse, som säger: ”Om inte annat
är föreskrivet i sådan plan eller bestämmelse som enligt första stycket skall gälla
som detaljplan enligt denna lag, skall 39 § byggnadsstadgan (1959:612) tillämpas
som bestämmelse i planen”.

Detta innebär:
Om en äldre stads- eller byggnadsplan, som enligt plan- och bygglagen skall gälla
som detaljplan, inte innehåller särskilda bestämmelser om avstånd till tomtgräns,
gäller 39 § BS. Eftersom avståndsbestämmelserna hade sin grund i att förhindra
brandspridning mellan byggnader, tillämpas dock numera avståndsbestämmelsen
4,0 meter i stället för halva tillåtna byggnadshöjden eller 4,5 meter.

Detta följer av Boverkets byggregler, BBR 94, som i kap 5:72 säger att ”byggnader som uppförs
närmare gränsen mot en granntomt än 4,0 meter, skall utformas så att risken för
brandspridning till byggnader på granntomten begränsas. Kravet gäller inte om
avståndet till byggnader på granntomten ändå blir minst 8,0 meter”.
Samma regler enligt BBR 94 tillämpas inom områden med ny detaljplan enligt PBL,
där bestämmelser om placering saknas. Reglerna blir aktuella i samband med
bygganmälan.

Innehåller en detaljplan regler om placering, t ex genom ett angivet område för
bebyggelse eller en avståndsbestämmelse, gäller detaljplanens bestämmelser för
placering av byggnaden. Frågan om byggnadens utförande för att hindra brand-
spridning prövas även då gentemot reglerna i BBR 94 i samband med bygganmälan,
dvs det blir en fråga om byggnadens tekniska utförande, inte om placeringen som
sådan. De tekniska kraven på byggnaden kan därvid variera, beroende på vilken
byggnad det är fråga om.
OBS! Takfoten skall räknas in när avståndet till tomtgränsen mätes!

2 Replies to “Hur nära grannen kan man bygga?

    1. Hej Magnus, det är väldigt styrande om det är reglerat i detaljplanen och om genomförandetiden fortfarande inte har gått ut på planen. Vad gäller ärendet? ursäkta väldigt sent svar 🙂

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *