Tillgänglighet i och kring byggnader

Tillgänglighet

Vad är det?

Tillgänglighet kan handla om många saker, såsom att kunna få till sig information på olika sätt, att texten är förståelig och inte skriven med för liten textstorlek osv.

Här behandlar vi dock bara den del som berör tillgänglighet i och kring bostäder och byggnader dit allmänheten ska ha tillträde.

Vad innebär det?

En bostad ska vara tillgänglig för personer med exempelvis nedsatt rörelseförmåga. Detta betyder att en person i exempelvis en rullstol eller permobil ska kunna ta sig in och fram i byggnaden, på ett smidigt och funktionellt sätt. I en- och tvåvåningshus krävs ingen hiss varför det endast är bottenvåningen som behöver göras tillgänglig. Då rullstol och permobil har en viss bredd så måste dörröppningar ha en minimibredd som möjliggör passage utan att skada vare sig själv, dörrkarm och/eller det hjälpmedel man sitter i. Innerdörrar ska ha en karmbredd på 90 cm eller mer och entrédörren ska vara minst 100 cm bred. Kök och badrum ska vara utformade så att även dessa utrymmen kan nyttjas av personer med funktionsnedsättning. Att kunna vända med en rullstol kräver en diameter på 120 cm. Sovrummet måste ha sådana mått att det går att åka runt en säng med exempelvis rullstol. Det behöver vara 120 cm mellan fotänden och väggen och 90 cm mellan vägg och långsidan på sängen.

De här tillgänglighetskraven finns vid nybyggnation och ombyggnad. Det gäller dock inte fritidshus, även om det måste anses vara rekommenderbart att även dessa görs tillgängliga. Visst; det innebär en lite större kostnad för dig men de fördelar som finns överväger nackdelarna, skulle jag vilja säga. Vi blir äldre, kanske vill sälja till någon annan eller råkar ut för en olycka som gör att vi behöver hjälpmedel av olika slag för att kunna klara vår vardag. Då är det bra att fritidshuset, även fortsättningsvis kan nyttjas och njutas.

Det ska också kunna gå att ta sig upp till byggnadens ingång, antingen via en ramp eller med en hiss, varför det ska finnas en lösning för detta om behov skulle uppstå. Detta är för det mesta inga stora bekymmer. Är det med hänsyn till omgivande terräng och nivåer inte möjligt, eller gör det avsevärt svårt, kan dispens från tillgänglighetskravet ges. Dispens kan även gälla om en byggnad har ett högt kulturhistoriskt värde och en ramp eller annan anordning på ett avsevärt sätt skulle förvanska byggnaden.

Offentliga byggnader 

Byggnader och lokaler, dit allmänheten har tillträde, ska göras tillgängliga. Det är skolor, idrottsanläggningar, bibliotek, kontor, affärer hotell m.fl. som inbegrips i detta begrepp. Dessa byggnader ska kunna besökas av alla och för att uppnå detta så behöver olika lösningar tillskapas. Det kan handla om automatisk dörrstängare, ramper till entréer, kontrastmarkeringar, ljudanläggningar, hissar osv. Kommunen, näringsidkare och andra har krav på sig att avhjälpa de hinder som finns för att alla ska kunna nyttja de faciliteter som de har rätt till. Vissa är enkelt avhjälpta och vissa kräver större insatser. Resurser och medel för att uppnå detta måste därför avsätttas för att uppnå en bra miljö, dit alla är välkomna.

Det går att läsa mer på Boverkets hemsida om detta. Där finns även en mängd publikationer inom byggområdet, värda att läsa igenom.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *