När behövs en kontrollansvarig?

Det är byggnadsnämnden (handläggaren för bygglovet) som gör bedömningen om det krävs en kontrollansvarig beroende på hur komplicerad/omfattande projektet är.
Därför är det omöjligt att ta fram exakta riktlinjer för när en kontrollansvarig behövs, men länsstyrelsen i Stockholm har gjort en bedömning som säkerligen kommer tillämpas av många kommuner.

Enligt förslaget så krävs en kontrollansvarig för:

– ”En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde”. (1 kap. 4 §PBL)
– Enligt propositionen avses såväl, Tillbyggnader, Ombyggnader och Andra åtgärder.

För att precisera sig något mer..

– Tillbyggnader osm innehåller våtutrymmen
– Takkupor som medför ingrepp i takstolar (när man avväxlar takstolar, detta lär bedömmas olika beroende på hur många som avväxlas osv)
– Balkonger
– Ny takkonstruktion (t ex höjning av tak)
– Om ändringen är så omfattande att den utgör en ombyggnad (utlöser även andra följdkrav)
– En ändring av en byggnad (om konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs)
– En anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad
– En installation eller väsentlig ändring av en hiss i byggnader (dock ej mindre hissar vid t.ex. bostadsanpassning)
– Nybyggnad av bostäder, fritidshus etc bör alltid kräva en kontrollansvarig
– Större cisterner
– Murar där det råder stora höjdskillnader och/eller där ett högt jordtryck kommer belasta muren.

Slutligen konstaterar länsstyrelsen:
Det är omöjligt med heltäckande riktlinjer
Alltid individuell prövning
Beslut bör grundas på åtgärdens omfattning och komplexitet
Endast små åtgärder behöver inte kontrollansvarig, annars ska det finnas en kontrollansvarig
Beslut om behov av kontrollansvarig kan inteöverklagas

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *