Hur ska bygglovsritningar se ut?

Rekommendationerna för utformningen av bygglovsritningar skiljer sig mellan olika kommuner. l grund och botten är det samma lagstiftning som reglerar bygglovshanteringen, men kommunerna tolkar lagen olika. För att få fram mer likartade rekommendationer finns samarbeten mellan kommuner, t.ex. Bygglovsalliansen, ett samarbete mellan ett antal kommuner i Mellansverige.

De flesta kommuner har rekommendationer för utformningen av bygglovshandlingar på sin hemsida. Dessa rekommendationer är främst riktade till privatpersoner som ska bygga om eller till sitt hus. För större projekt finns ofta inte några föreskrifter och de rekommendationer som gäller mindre hus fungerar inte. l dessa fall får man tillsammans med kommunens bygglovsavdelning komma fram till hur de vill få materialet presenterat. Man måste bedöma från fall till fall hur bygglovshandlingen ska utformas. Till exempel vill ofta kommunen i sina rekommendationer ha materialet i A3-format och i skala 1:100, men det kan få absurda konsekvenser för stora eller mycket små projekt. Här följer en kort lista på uppgifter som ska eller bör framgå i en bygglovsansökan, oavsett storlek. Se även ritningsexempel i boken.

Situationplan
Underlaget är ofta en nybyggnadskarta som tillhandahålls av kommunen (på den sökandes bekostnad). Om det inte finns kan en fastighetskarta från lantmäteriet användas tillsammans med inmätningar på plats. Skalan är oftast 1:400 eller 1:soo.

 • Uppgifter om fastighetsbeteckning och fastighetsgränser
 • Plushöjd för färdigt golv angett som absolut höjd över havet
 • Huvudmått på ny- eller tillbyggnad
 • Mått till tomtgräns (vinkelrätt från tomtgräns till hushörnl och/eller koordinater för utsättning av hushörn
 • Norrpil
 • Rivna hus
 • Anslutningspunkter för vatten och avlopp

Markplaneringsritning
Denna kan ibland vara densamma som ovanstående. Underlaget kan vara nybyggnadskarta eller fastighetskarta med inmätta byggnader, vägar m.m. Planen ska vara illustrativ och tydlig så att det går att förstå föreslagna åtgärder.

 • Vägar
 • Parkeringar
 • Huvudmått på ny- eller tillbyddnad
 • Mått till tomtgräns
 • Norrpil
 • Markhöjder

Planer
Den vanligaste skalan är 1:100 så länge det är tillämpligt.

 • Planritning med rumsfunktioner angivna
 • Huvudmått

Fasader
Fasadritningarnas syfte är att illustrativt beskriva den tilltänkta byggnationen så att den kan bedömas av bygglovshandläggare och byggnadsnämnd. Den vanligaste skalan är 1:100 så länge det är tillämpligt.

 • Angivande av material och kulörer
 • Marknivåer
 • Ändrade marknivåer

Sektionsritning
Här redovisas nivåer och höjder. Konstruktiva detaljer redovisas i samband med bygganmälan.

 • Rumshöjder
 • Marknivåer i anslutning till byggnaden

Ansökningsblankett
Denna kan se olika ut men ska innehålla bland annat fjöljande upgifter:

 • Sökandens namn och organisationsnummer
 • Fastighetsbeteckning
 • Kontaktuppgifter
 • Typ av lov: bygglov, marklov, tillfälligt lov m.m.
 • Uppgifter om användande
 • Areauppgifter
 • Kortfattad beskrivning, ev. uppgifter om material och kulörer
 • Uppgifter om kontrollansvarig
 • Uppgifter om inlämnade handlingar

Ytterligare material
Det kan i många fall vara bra att presentera projektet med illustrationer, perspektiv m.m. Ofta är det utrymme som ges på ansökningsblanketterna för litet för en mer utförlig presentation av projektet. Därför kan bilagor med beskrivningar och annan dokumentation vara till hjälp för kommunens bedömning.
Ibland behövs kompletterande material för bedömningen, och bygglovshandläggaren eller byggnadsnämnaden kan begära in mer information, illustrationer och uppgifter under bedömningens gång. Andra discipliner kan bli involverade under processen som trafikplanerare, miljökonsulter, akustiker m.m.

One Reply to “Hur ska bygglovsritningar se ut?”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *