Hur ska huset placeras?

Inventering och efterföljande analys av ett landskap kan ge underlag för att bedöma hur en husplacering kan göras. Det finns flera delar att beakta för att få en så god placering som möjligt.

Hänsyn till stads- och landskapsbilden
Det finns flera aspekter att ta hänsyn till när ett landskap ska förändras till att bättre passa vissa behov. När det gäller det estetiska, karaktärsmässiga och rumsliga regleras det idag i huvudsak genom plan- och bygglagen och i miljöbalken. Vad det gäller byggnader säger plan- och bygglagen (PBL) att utformning och placering görs med hänsyn till:
a) stads- och landskapsbilden
b) natur och kulturvärdena på platsen
c) en god helhetsverkan

l följande propositioner till lagen poängteras hänsyn till kulturvärden på platsen i utformning, materialval m.m. Även områdets topografi och landskapstypen får stor betydelse. Genom olika stilepoker har byggnadernas placering i förhållande tilllandskapet varierat. Mått på byggnader, gaturum, torg och övrig infrastruktur har skiftat.

Denna kulturhistoriska hänsyn till stads- och landskapstyper balanseras i andra senare propositioner kopplade till PBL med att hänsyn inte ska ses som hinder för nyskapande initiativ eller att all bebyggelse måste följa omgivningens mönster. l fall där något urskiljande prövas ska helhetsbilden tillföras nya positiva värden och inte förvanska egenskaper som är värda att bevara. Avvikande uttryck måste då utsättas för större kritisk granskning. Nya byggnaders och nya landskaps utformning blir en avvägning mellan anpassning, tekniska förutsättningar, rådande stilideal och byggherrens och arkitektens vilja att ge en byggnad och ett landskap en egen form. (Jämför proposition 1985/86:1 s. 481 och proposition 1997/98:177 s. 16.).
Tillämpningen av dessa lagar sker till slut i den kommunala planeringens olika skeden från översiktsplan ner till bygglov. Tolkningar och praxis kan skilja sig åt mellan olika kommuner och olika tider. Här ställs hänsyn till omgivningen också mot andra pragmatiska aspekter som ekonomi, bebyggelsebehov och tidsplaner.

Att beakta för placering av en byggnad eller anläggning i ett landskap
Förändringen av ett landskap, till exempel genom att placera en byggnad där med tillhörande anläggning, bygger på ett antal överväganden.

Gentligen är omvandlingen en spegling av inventeringen och analysen. Oftast sker analysen och ideerna till omvandling om vartannat, samtidigt. Därför kan den specifika inventeringen och analysen användas direkt i omvandlingsarbetet. Här ställs dock upp en enkel ordning med inriktning på de grövre dragen.

Förhållande till kontext-typologi (kan studeras i plan)
Hur ser mötet med en omgivning ut? Relationen till gata, vatten, skogssbryn, jordbruksmark, horisont etc. Är den befintliga bebyggelsen samlad eller utspridd? Hur ligger den i landskapet? Placering i höjdläge eller i dalgång? Hur ser bebyggelsestrukturen ut: stenstad, by, city-edge, trädgårdsstad? Vilken är skalan på landskap och bebyggelse? Vilka är de landskapliga kvaliteterna med utblickar och siktlinjer, med naturmark, klippor, uppväxta träd? Hur ser de praktiska förutsättningarna ut med väganslutningar, tekniska förutsättningar m.m.?

Förhallande till topografi och landskkapstyp (kan studeras i sektion)
Här kan omvandlingen relateras till landskapsrummet. Kan byggnaden placeras i högt eller lågt läge till de befintliga höjdförhållandena? I en sluttning kan byggnaden bli inskjunket i marken, ligga ovanpå eller upphöjd på ”styltor”. Man ska hitta lämplig höjd på färdigt golv i byggnaden. Detta påverkar schaktning och fyllning, samt eventuell bergssprängning. Ekonomi och estetik påverkas samt ett förhållande till hur mycket landskapet ska förändras. Silhuett på landskap och bebyggelse. Här kan också förhållandet till höjd på befintlig vegetation studeras.

Fastighetsgränsen och landskapets gränser
En omvandling inom en tomt kan ske i olika grad efter funktionella, estetiska och skötselmässiga aspekter. En ny byggnad är oftast en stor omvandling av det befintliga landskapet. Viss mark kring byggnaden, såsom väganslutningar och parkering, omvandlas också. Vissa delar av tomten lämnas kanske nästan orörda. Gränsen till det omgivande landskapet kan vara distinkt eller flytande.

Soljus, klimat
Olika inomhusrum kan ha olika ljusinfall. Samma sak gäller olika utomhusrum med morgonsol och kvällsol. Det kan uppstå behov av att röja vegetation eller plantera för skuggning. Förhärskande vindriktningar kan beaktas för eventuella åtgärder för att skapa lä.

När ni väl har placerat ert hus på tomten så se till att hitta en läcker inflyttningstårta också, här har ni några grymma förslag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *